MEER OVER

Privacy

HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Privacybeleid

SaluS is een organisatie, die zich bezighoudt met medische en verzekeringsgeneeskundige advisering aan derden. Wij verwerken vertrouwelijke gegevens tot een advies en zijn er ons van bewust dat u als cliënt vertrouwen in onze organisatie moet kunnen hebben. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en u zo transparant mogelijk inzicht te geven in wat we met uw gegevens doen. 

In ons privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij met privacygevoelige gegevens omgaan. Hieronder vindt u de meest belangrijke aspecten van ons privacybeleid terug die van toepassing zijn op uw specifieke situatie.

Waarom?

Uw (ex)werkgever heeft, als eigenrisicodrager, een wettelijke re-integratieverplichting richting u. Omgekeerd heeft u re-integratieverplichtingen richting uw (ex)werkgever. Een van de eerste vragen die bij het bespreken van uw re-integratiemogelijkheden beantwoord dient te worden is, wat uw actuele functionele mogelijkheden zijn waarmee u aan arbeid kunt deelnemen. Om deze vraag beantwoord te krijgen is inzicht in uw actuele medische situatie vereist. De (ex)werkgever mag zelf geen medisch inhoudelijke vragen aan u stellen en mag zich ook niet op de hoogte stellen van uw medische problematiek. De medisch adviseur van SaluS is ingeschakeld om uw actuele medische situatie te beoordelen en om uw (ex)werkgever te adviseren over uw belastbaarheid.        

Hoe?

De medisch adviseur van SaluS verzamelt medische informatie over u via het gesprek dat met u wordt gevoerd en door de opvraag van medische gegevens bij de behandelende sector en bij UWV. Indien uit ons onderzoek blijkt dat er veranderingen in uw situatie zijn opgetreden ten opzichte van de laatste WIA-beoordeling, dan kan de destijds door UWV vastgestelde belastbaarheid niet meer als actueel uitgangspunt voor een eventuele werkhervatting gebruikt worden. In dergelijke gevallen zal de medisch adviseur van SaluS de (ex)werkgever adviseren om een WIA-herbeoordeling bij UWV aan te vragen, zodat UWV uw actuele belastbaarheid nauwkeurig kan beschrijven. Deze belastbaarheid kan dan als uitgangspunt voor uw re-integratie gebruikt worden. 

Onze medisch adviseur heeft als arts een ‘medisch beroepsgeheim’ en zal geen medische informatie over u delen met de (ex)werkgever. Het advies dat onze medisch adviseur aan de (ex)werkgever uitbrengt is een beknopt advies in niet-medische termen, zodat uw privacy geborgd blijft. In dit beknopte advies wordt louter aangegeven of uw belastbaarheid door UWV opnieuw beoordeeld dient te worden, of deze belastbaarheid op termijn nog kan veranderen en of uw behandelmogelijkheden voldoende benut worden. Er worden dus geen diagnoses of medische klachten met uw (ex)werkgever gedeeld, ook worden er geen specifieke specialisten genoemd waarbij u onder behandeling bent, zodat door de (ex)werkgever ook niet indirect is af te leiden wat uw medische problematiek is. 

Indien er voor u nog een onvoldoende benutte behandeling resteert, zult u hierover van de medisch adviseur van SaluS een behandelvoorschrift krijgen. Onze medisch adviseur kan de (ex)werkgever ook adviseren om de bedrijfsarts in te schakelen die eventuele resterende behandelopties nog wat nader kan onderzoeken en met u kan bespreken. Indien deze bedrijfsarts hierover aanvullende informatie van SaluS wil hebben, zult u ons via een machtiging eerst schriftelijk toestemming dienen te verlenen alvorens wij deze informatie aan de bedrijfsarts zullen verstrekken.  

Indien de (ex)werkgever een WIA-herbeoordeling voor u aanvraagt, zal UWV een medisch inhoudelijke motivering verlangen waarin uitgelegd wordt waarom er voor u een herbeoordeling wordt aangevraagd. Deze medisch inhoudelijke motivering wordt door de medisch adviseur van SaluS opgesteld en - zonder dat uw (ex)werkgever hier inzage in krijgt - naar de verzekeringsarts van UWV gestuurd. Ook voor deze gegevensuitwisseling met UWV wordt eerst uw schriftelijke toestemming gevraagd. 

Heb ik controle?

Als WIA-uitkeringsgerechtigde heeft u naast WIA-rechten ook verplichtingen. Deze wederzijdse verplichtingen zijn onder andere beschreven in artikel 29 lid 2 WIA. Zo heeft de (ex)werkgever het recht om een arts in te schakelen om uw actuele medische situatie en belastbaarheid te laten beoordelen. U heeft als uitkeringsgerechtigde de verplichting om u door de hiervoor aangestelde arts medisch te laten beoordelen en de gegeven behandelvoorschriften op te volgen.

In dit geval is de medisch adviseur van SaluS de door de (ex)werkgever aangestelde arts. SaluS zal uw actuele medische situatie echter niet onderzoeken indien u dit niet wenst. Daarom vraagt SaluS altijd eerst om uw toestemming voordat zij met het onderzoek start. U krijgt na een persoonlijke en schriftelijke uitleg over ons onderzoek een ‘Toestemmingsverklaring’ toegezonden waarmee u kunt aangeven of u wel of niet mee wilt werken aan ons onderzoek. Als u aangeeft niet mee te willen werken, sluiten wij ons onderzoek direct af en geven wij de opdracht terug aan de verwijzer.

Welke gegevens?

Teneinde uw dossier aan te kunnen maken en contact met u te kunnen opnemen, verzamelt SaluS de volgende gegevens over u:

• NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);• Uw leeftijd en geslacht;
• Uw contactgegevens: telefoonnummer(s) en uw emailadres indien u dit heeft doorgegeven. 

Om over u te kunnen adviseren noteren wij in uw dossier tevens: 

• Het kenmerk waaronder u bij de verwijzer en UWV bekend bent;
• Het uitkeringsverloop van uw WIA-uitkering; 
• Eventuele activiteiten die u in (aangepaste) arbeid verricht.

Verder verzamelt SaluS alleen medisch inhoudelijke gegevens over u die noodzakelijk zijn om tot een goede oordeelsvorming te komen. Welke dit zijn is aan de medisch adviseur om te bepalen. Hierbij hanteren wij het principe van ‘proportionaliteit’. Dit wil zeggen dat wij niet meer gegevens over uw medische situatie opvragen dan dat de medisch adviseur nodig heeft om tot een goede oordeelsvorming en advisering te komen. 

Hoe lang?

Conform de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) hebben wij een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar. Wij zullen dus gedurende 15 jaar de van u verzamelde gegevens bewaren. 

Delen met wie?

Zoals eerder is aangegeven brengen wij louter een niet-medisch advies uit aan de (ex)werkgever. Doorgaans zal de (ex)werkgever de regie over dit beoordelingsproces uitbesteden aan de verzekeraar die ook de wettelijke betalingsverplichting van uw WIA-uitkering regelt. In dat geval is de verzekeraar de verwijzer en wordt SaluS door deze verzekeraar ingeschakeld. SaluS zal in dergelijke gevallen het advies aan deze verzekeraar richten, die dit vervolgens naar de (ex)werkgever stuurt. Ook deze verzekeraar krijgt van SaluS geen medisch inhoudelijke informatie over u. 

De medische gegevens die de medisch adviseur van SaluS over u heeft verzameld vallen te allen tijde onder het medisch beroepsgeheim. Ingeval van ziekte, afwezigheid of vervanging van deze medisch adviseur heeft SaluS het recht om intern uw medisch dossier door een andere medisch adviseur te laten behandelen. Indien de medisch adviseur die uw dossier heeft behandeld onze organisatie verlaat, blijven uw medische gegevens bij SaluS en kan de medisch adviseur deze gegevens niet meenemen. Hierdoor kunnen we blijven borgen dat de door SaluS verzamelde gegevens op juiste wijze beschermd en bewaard blijven. 

Ook zal er nooit zonder uw expliciete schriftelijke toestemming medische informatie met derden gedeeld worden.

Veiligheid?

Al onze medewerkers zijn inhoudelijk geïnstrueerd hoe zij met privacygevoelige gegevens om dienen te gaan. Medewerkers die bij SaluS in dienst treden dienen een ‘verklaring van onbesproken gedrag’ (VOG) te kunnen voorleggen. De administratieve medewerker die binnenkomende medische gegevens voor de arts verwerkt, werkt onder de ‘verlengde arm’ van de arts en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend, die ook van kracht blijft indien de organisatie wordt verlaten. 

Binnen onze organisatie zijn gedragsregels van toepassing die borgen dat computers altijd vergrendeld worden zodra men de werkplek verlaat. Ons werkproces is zowel op kantoor alsook digitaal dusdanig ingeregeld dat onbevoegde medewerkers geen inzage kunnen krijgen in uw persoonlijke gegevens. Fysieke dossiers worden bij SaluS bewaard in afgesloten kasten.     

Wijze van opslag?

Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server in een datacentrum. Dit datacentrum wordt beheerd door een organisatie waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd hoe deze organisatie een veilige opslag van uw privacygevoelige gegevens borgt. Tevens zijn hierin afspraken vastgelegd hoe zij een eventuele datalek richting SaluS dienen te melden. Indien een dergelijke melding gedaan wordt, stelt SaluS u hiervan op de hoogte. De medisch adviseurs van SaluS slaan uw medische gegevens op onder wachtwoordbeveiliging, zodat medewerkers die niet bevoegd zijn om medische gegevens te verwerken ook niet bij uw gegevens kunnen komen. Indien zij buiten de kantoorlocatie aan uw dossier werken, dient er in ons systeem ingelogd te worden met een unieke inlogcode en een wachtwoord. Het is onze medewerkers verboden om data van ons beveiligde systeem te halen via een USB-stick of een andere informatiedrager.    

Uw rechten?

Navraag gegevens
U kunt bij SaluS te allen tijde navragen welke gegevens van u worden verwerkt. Indien een vraag heeft over de verwerking van specifieke gegevens dient u hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Dat u kunt aanvragen via de mail.

Verzoek tot wijziging, aanvulling 

Indien u een verzoek heeft tot wijziging of aanvulling van gegevens, kunnen wij deze wijzigingen aanbrengen louter voor zover dit feitelijke gegevens betreft die verkeerd zijn gemeld. U kunt niet de conclusies van de medisch adviseur laten wijzigingen. Indien u een inhoudelijk verschil van inzicht heeft over de oordeelsvorming van de medisch adviseur van SaluS, dient u gebruik te maken van de wettelijke bezwaarschriftprocedure die rondom de WIA-uitvoering bij UWV is ingericht. 

Verzoek tot vernietiging van gegevens

U heeft het recht om verwijdering van opgeslagen gegevens te verzoeken en het recht om ‘vergeten te worden’. Verwijdering van dossiergegevens of van uw complete dossier heeft echter consequenties betreffende de aansprakelijkheid van SaluS. Tevens zullen dan bij een eventueel vervolgonderzoek alle gegevens opnieuw uitgevraagd en opgevraagd dienen te worden. Indien u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens wenst te doen, verzoeken wij u om dit verzoek via een aanvraagformulier schriftelijk per post of per mail te richten aan de directie van SaluS Gezondheidsmanagement BV. U kunt dit aanvraagformulier aanvragen via de mail of per post. 

Recht op dataportabiliteit 

Het recht op dataportabiliteit betekent, dat u op eenvoudige wijze uw eigen gegevens van SaluS moet kunnen verkrijgen, zodat u deze desgewenst zelf kunt doorgeven aan andere organisaties. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen dat u kunt aanvragen via mail of per post. Gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken tegen het overleggen van legitimatie beschikbaar gesteld. Zelfstandige inzage in de eigen gegevens, buiten het aanvraagtraject om, is niet toegestaan.

MAIL ONS

Geen verassingen

We zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen zoals wordt beschreven in dit beleid

We houden uw gegevens veilig

We zetten ons in voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

U hebt altijd de controle

U heeft het recht op correctie van onjuiste feitelijke gegevens, aanvulling en verwijdering van opgeslagen gegevens en het recht om vergeten te worden en uw gegevens bij SaluS op te vragen. 

CONTACT