Informatie voor cliënten

U BENT

verwijzer / opdrachtgever

ONZE FILOSOFIE

De godin ‘SaluS’ stond in de mythologie synoniem voor welbevinden, zekerheid en gezondheid.  

In werk is de trias welbevinden, zekerheid en gezondheid nauw met elkaar verbonden. Werken is gezond! Daarnaast geeft het hebben van werk en inkomen perspectief voor verdere zelfontwikkeling en het bepalen van je sociaal-maatschappelijke positie binnen en buiten het gezin.

Arbeidsongeschiktheid vormt een bedreiging voor deze positie. In onze visie is ieder individu intrinsiek gemotiveerd om zijn verworven positie te behouden, omdat deze in belangrijke mate bijdraagt tot zijn welbevinden.

De aanwezigheid van deze intrinsieke motivatie is ons uitgangspunt bij het analyseren van factoren die ten grondslag liggen aan het ontstane arbeidsonvermogen van de cliënten die wij beoordelen en begeleiden.

Inzichtelijk maken waar het nu werkelijk over gaat

In onze claimbeoordeling en begeleidingstrajecten geven wij onze verwijzers primair inzicht in de objectief medische beperkingen van de cliënt conform het vereiste beoordelingskader waarin de vraagstelling gesteld wordt. 

Daarnaast geven wij in onze rapportages tevens een analyse van eventueel aanwezige niet-medische factoren die mede het onvermogen om adequaat te kunnen functioneren bepalen. 

Deze extra verdieping in ons advies geeft zowel de verwijzer alsook de cliënt inzicht in factoren die tot ‘herstelstagnatie’ kunnen leiden. Dit inzicht bevordert niet alleen het vermogen om betere keuzes te maken bij de verwijzer, doch het bevordert tevens het inzicht bij de cliënt hoe deze tot een sneller herstel van het functioneren kan komen. 

Factoren die de intrinsieke motivatie bij de cliënt negatief (zouden kunnen) beïnvloeden worden via onze analyse ook inzichtelijk gemaakt en benoemd.

Integere oordeelSvorming

met respect voor zowel de verwijzer als de cliënt

Onze kernwaarden

 • Wij respecteren de privacy van onze cliënten

  Wij hanteren een werkwijze waarbij de privacy van de cliënt maximaal geborgd wordt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij het inwinnen van privacygevoelige gegevens van de cliënt, verzamelen wij niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is om tot een goede oordeelsvorming te komen.

 • Integere en objectieve oordeelsvorming

  Wij nemen geen vooringenomen houding aan richting de cliënt die wij beoordelen. In onze oordeelsvorming baseren wij ons op feitelijke objectieve onderzoeksgegevens en onze kennis over het medisch beloop, dat gezien de aard van de medische problematiek als plausibel kan worden aangenomen.

 • Wij staan voor efficiëntie, helderheid en de hoogste kwaliteit

  Wij zijn gemakkelijk en snel bereikbaar voor onze verwijzers en formuleren onze argumentatie in begrijpelijke taal voor de cliënt. Hoewel wij continu streven naar maximale efficiëntie om tot oordeelsvorming te komen, doen wij in ons werkproces en informatievergaring ten behoeve van efficiëntie geen concessies die de kwaliteit van ons advies nadelig beïnvloeden. 

 • Geen financieel belang

  SaluS beschikt over een netwerk van consulenten die aanvullende expertiseonderzoeken kunnen leveren of interventies kunnen bieden. Wij kiezen er bewust voor om geen vaste samenwerkingsverbanden aan te gaan met consulenten. SaluS garandeert hierdoor geen enkel financieel belang te hebben, indien wij  een verwijzing naar een interventie of een aanvraag voor aanvullende expertiseonderzoek adviseren.

CONTACT