MEER OVER

WIA

MEEST GESTELDE VRAGEN

Waarom ben ik verwezen?

Uw (ex)werkgever heeft er voor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WIA. Als eigenrisicodrager neemt de werkgever gedurende de eerste 10 jaar dat u een WIA-uitkering heeft de verantwoordelijkheid op zich om u te helpen om weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Uw (ex)werkgever heeft hierdoor dus een re-integratieverplichting op zich genomen.

Een werkgever heeft om haar re-integratieverplichting goed in te kunnen vullen inzicht nodig in uw huidige functionele mogelijkheden en arbeidsgerelateerde beperkingen (uw belastbaarheid). Op basis hiervan kan gekeken worden of re-integratie op dit moment haalbaar is en welke instrumenten er ingezet kunnen worden om uw werkhervatting kansrijk te maken. Het inventariseren van uw mogelijkheden en beperkingen vereist doorgaans een medische verdieping in uw klachten. Echter, de werkgever mag haar werknemer geen medisch inhoudelijke vragen stellen. Hiervoor kan de werkgever gebruik maken een arts. In dit geval heeft de werkgever de arts van SaluS de opdracht gegeven om uw actuele medische situatie en uw belastbaarheid te beoordelen.

Waarom niet UWV?

De werkgever kan - als eigenrisicodrager- bij UWV ook om een herbeoordeling van uw situatie verzoeken. Echter, UWV zal deze aanvraag voor herbeoordeling alleen in behandeling nemen als de werkgever kan motiveren waarom zij deze herbeoordeling noodzakelijk vindt. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers onnodig een herbeoordelingsverzoek bij UWV indienen. De werkgever dient daarom eerst zelf uw medische situatie door een arts te laten onderzoeken.

Waarom niet de bedrijfsarts?

De verzekeringsarts van UWV dient bij het beoordelen van uw medische situatie gebruik te maken van diverse verzekeringsgeneeskundige protocollen en WIA-richtlijnen. De bedrijfsarts is niet opgeleid met deze protocollen en richtlijnen. Tevens maakt de verzekeringsarts van UWV bij het opstellen van uw belastbaarheid gebruik van een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), waarin uw mogelijkheden en beperkingen op vele onderwerpen kunnen worden gescoord. Deze FML gebruikt de arbeidsdeskundige van UWV als basis om uw mate van arbeidsongeschiktheid te berekenen. Om deze onderwerpen in de FML goed in te kunnen vullen, dient men kennis te hebben van de definities die bij deze onderwerpen horen. Ook hiervoor is de bedrijfsarts niet opgeleid. Een verzekeringsarts heeft deze kennis wel. De werkgever dient daarom bij voorkeur gebruik te maken van een verzekeringsarts die wel de deskundigheid bezit over de protocollen, richtlijnen en FML-definities die UWV hanteert bij de WIA-beoordeling. 

Waarom SaluS?

Om goed te kunnen bepalen of uw huidige medische situatie aanleiding geeft om een WIA-herbeoordeling voor u aan te vragen dient een verzekeringsarts uw huidige medische situatie te onderzoeken. De verzekeringsartsen van SaluS hebben de vereiste kennis van alle verzekeringsgeneeskundige protocollen, WIA-richtlijnen en FML-definities die UWV hanteert bij de WIA-beoordeling. Tevens zijn de verzekeringsartsen van SaluS bekend met de interne werkprocessen van UWV.

Wie heeft mij verwezen?

Met de keuze om eigenrisicodrager voor de WIA te zijn, heeft uw (ex)werkgever naast een re-integratieverplichting tevens de verantwoordelijkheid om uw WIA-uitkering te betalen gedurende de eerste 10 jaar dat u deze WIA-uitkering krijgt. De eigenrisicodrager dient zich voor deze betalingsverplichting te verzekeren. Via deze verzekering is geborgd dat, indien uw (ex)werkgever failliet zou gaan, uw WIA-uitkering niet in het gevaar komt. Doorgaans ontvangt u uw uitkering maandelijks van UWV. Op de achtergrond betaalt de verzekeraar maandelijks, namens de (ex)werkgever, een bedrag ter hoogte van uw WIA-uitkering aan UWV.   

Hoewel de werkgever als eigenrisicodrager verantwoordelijk blijft om haar re-integratieverplichting adequaat in te vullen, kan zij hiervoor wel ondersteuning inschakelen. Doorgaans machtigt de werkgever de verzekeraar om te laten onderzoeken of er een WIA-herbeoordeling moet plaatsvinden en of er andere interventies ingeschakeld kunnen worden, waarmee uw terugkeer in het arbeidsproces bevorderd kan worden. Ook de verzekeraar mag geen medisch inhoudelijke vragen aan u stellen, zodat deze SaluS ingeschakeld heeft om te laten onderzoeken of er op basis van uw huidige medische situatie een indicatie bestaat om een WIA-herbeoordeling voor u aan te vragen. De casemanager van de verzekeraar is in dit geval degene die u verwijst. Uw (ex)werkgever is de formele opdrachtgever.

Ik ben niet meer in dienst

Omdat uw (ex)werkgever gekozen heeft voor het eigenrisicodragerschap, is deze gedurende de eerste 10 jaar dat u een WIA-uitkering ontvangt verplicht om inspanningen te leveren die uw re-integratie bevorderen (artikel 42 WIA). Ook als u geen dienstverband meer heeft met uw (ex)werkgever, blijft deze verplichting bestaan. Hierdoor blijven u en uw (ex)werkgever vanaf de ingangsdatum van uw WIA-uitkering voor 10 jaar aan elkaar verbonden voor wat betreft het leveren van inspanningsverplichtingen aangaande uw re-integratie.

Moet ik meewerken?

Door een WIA-uitkering aan te vragen heeft u gebruik gemaakt van uw recht op een WIA-uitkering vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Tevens heeft u het recht om UWV te verzoeken om een herbeoordeling uit te voeren indien u merkt dat uw gezondheid is verslechterd. Met het aanvragen van een WIA-uitkering bent u echter ook verplichtingen aangegaan. Een deel van uw verplichtingen zijn beschreven in artikel 29 lid 2 WIA. 

Artikel 29 lid 2a WIA stelt, dat u “in elk geval verplicht bent om u geneeskundig te laten behandelen of aanwijzingen van een arts op te volgen, indien het UWV of de eigenrisicodrager of het re-integratiebedrijf in opdracht van UWV of de eigenrisicodrager, daartoe opdracht geeft. Daarnaast dient u uw genezing niet te belemmeren”.    

Conform artikel 29 lid 2 WIA heeft uw (ex)werkgever als eigenrisicodrager de mogelijkheid om een arts (van SaluS) in te schakelen om u medisch te laten onderzoeken. Indien deze arts u voorschrijft om een behandeling te volgen die uw medische situatie kan bevorderen, dient u dit voorschrift te volgen.

Als ik niet wil meewerken?

Ondanks dat u een verplichting heeft om u in opdracht van uw (ex)werkgever te laten onderzoeken door een arts, laten wij graag aan u de keuze of u mee wenst te werken aan ons onderzoek. Wij zullen dan ook bij u om uw toestemming vragen om het onderzoek naar uw actuele medische situatie en functionele mogelijkheden uit te mogen voeren en hierover de werkgever te adviseren. Dit doen wij via een ‘toestemmingsverklaring’. Deze toestemmingsverklaring sturen wij u toe, nadat u schriftelijk over ons onderzoek bent geïnformeerd en u een gesprek heeft gehad met onze medisch adviseur waarin eventuele resterende vragen over ons onderzoek mondeling kunnen worden toegelicht. Indien u op deze toestemmingsverklaring invult niet mee te willen werken, zullen wij direct onze activiteiten staken. Wij brengen dan de verwijzer op de hoogte dat wij ons onderzoek niet uit kunnen voeren en geven vervolgens de opdracht terug.   

De verzekeraar zal dan uw (ex)werkgever op de hoogte brengen van uw weigering om mee te werken. Het is vervolgens aan de (ex)werkgever om te bepalen hoe deze met deze weigering verder om wilt gaan. 

De (ex)werkgever heeft als eigenrisicodrager de mogelijkheid om uw WIA-uitkering tijdelijk geheel, tijdelijk gedeeltelijk of blijvend gedeeltelijk te sanctioneren als u niet voldoende meewerkt aan uw informatie- en meewerkverplichtingen (art. 27, lid 2 jo. lid 6 en 4 en art. 28, lid 1 of art. 30 WIA).

CONTACT