OVER

Salus

WAT & WIE?

Wat doet SaluS?

SaluS Gezondheidsmanagement BV – SaluS - is een adviesbureau dat gelokaliseerd is in Breda.
Onze dienstverlening wordt ingezet bij arbeidsongeschiktheids- en re-integratievraagstukken.  

De expertise van SaluS kan worden ingezet om een analyse uit te voeren naar:
·       de factoren die uw onvermogen om adequaat te kunnen functioneren belemmeren;
·       de factoren die uw herstel en werkhervatting stagneren.  

Aan de hand van deze analyse kan SaluS verwijzers adviseren over:
·       uw actuele medische beperkingen (uw actuele belastbaarheid) die aan de orde zijn;
·       uw actuele niet-medische beperkingen die aan de orde zijn;
·       hoe er een verbetering in uw algeheel functioneren of medisch herstel is aan te brengen;
·       de mogelijkheden die ingezet kunnen worden om een terugkeer naar werk mogelijk te maken.

ONS UITGANGSPUNT

De godin ‘SaluS’ stond in de mythologie synoniem voor welbevinden, zekerheid en gezondheid. In werk is de trias welbevinden, zekerheid en gezondheid nauw met elkaar verbonden. Werken is gezond! Daarnaast geeft het hebben van werk en inkomen perspectief voor verdere zelfontwikkeling en het bepalen van je sociaal-maatschappelijke positie binnen en buiten het gezin.

Arbeidsongeschiktheid vormt een bedreiging voor deze positie. In onze visie is ieder individu vanuit zichzelf gemotiveerd om zijn verworven positie te behouden, omdat deze in belangrijke mate bijdraagt tot zijn welbevinden. Wij gaan er van uit dat niemand als gevolg van ziekte aan de zijlijn wenst te staan.

De aanwezigheid van uw intrinsieke motivatie om deel te willen nemen aan arbeid is ons uitgangspunt bij het inventariseren en analyseren van factoren die ten grondslag liggen aan het ontstane arbeidsonvermogen van de cliënten die wij beoordelen en begeleiden.

ONZE KERNWAARDEN:

WIJ RESPECTEREN DE PRIVACY VAN ONZE CLIËNTEN
Wij hanteren een werkwijze waarbij de privacy van de cliënt maximaal geborgd wordt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij het inwinnen van privacygevoelige gegevens van de cliënt, verzamelen wij niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is om tot een goede oordeelsvorming te komen.

INTEGERE EN OBJECTIEVE OORDEELSVORMING

Wij nemen geen vooringenomen houding aan richting de cliënt die wij beoordelen. In onze oordeelsvorming baseren wij ons op feitelijke objectieve onderzoeksgegevens en onze kennis over het medisch beloop, dat gezien de aard van de medische problematiek als plausibel kan worden aangenomen.

WIJ STAAN VOOR EFFICIËNTIE, HELDERHEID EN DE HOOGSTE KWALITEIT
Wij zijn gemakkelijk en snel bereikbaar voor onze verwijzers en formuleren onze argumentatie in begrijpelijke taal voor de cliënt. Hoewel wij continu streven naar maximale efficiëntie om tot oordeelsvorming te komen, doen wij in ons werkproces en informatievergaring ten behoeve van efficiëntie geen concessies die de kwaliteit van ons advies nadelig beïnvloeden. 

GEEN FINANCIEEL BELANG
SaluS beschikt over een netwerk van consulenten die aanvullende expertiseonderzoeken kunnen leveren of interventies kunnen bieden. Wij kiezen er bewust voor om geen vaste samenwerkingsverbanden aan te gaan met consulenten. SaluS garandeert hierdoor geen enkel financieel belang te hebben, indien wij  een verwijzing naar een interventie of een aanvraag voor aanvullende expertiseonderzoek adviseren.

WIE VERWIJZEN ER NAAR SALUS?

Verwijzers die cliënten naar SaluS verwijzen zijn onder andere:
·       Medisch adviseurs-
·       Casemanagers
·       Re-integratieadviseurs
·       Bedrijfsartsen
·       Arbeidsdeskundigen en
·       P&O-adviseurs  

Zij vertegenwoordigen opdrachtgevers zoals: verzekeraars, eigenrisicodragers, werkgevers die een professionele(re) aanpak van hun verzuim nastreven, volmachtkantoren en organisaties die dienstverlening bieden op gebied van verzuimmanagement.

CONTACT